Pro 01
ÚVOD

Projekt nazvaný Cesta dílem Karla Čapka je určený pro žáky 7. tříd základních škol. Tento projekt by měl být jedním z návrhů jak lze současnou výuku literární výchovy na základních školách zpestřit několika netradičními prvky.

Projekt je spíše krátkodobou záležitostí, neboť se týká pouze tří hodin literární výchovy, jedné hodiny českého jazyka a několika dalších školních i mimoškolních činností, které věcně a tématicky na projekt navazují.

Projekt Cesta dílem Karla Čapka není přímo určen speciálnímu ročníku, to znamená, že je možné jej uplatnit tehdy, kdy je v osnovách na programu Karel Čapek. Nejlépe se proto uplatní v sedmé či osmé třídě.

1. HODINA LITERÁRNÍ VÝCHOVY

První hodina literární výchovy, která zároveň otvírá projekt, bude hodinou teoretickou i praktickou. Obě formy se budou dostatečně střídat.

Tématem hodiny bude Karel Čapek a jeho literární dílo s důrazem na jeho texty pro děti a mládež. Jméno probíraného autora se žáci dozví z tajenky křížovky, jejíž legendou budou pojmy z českého jazyka.

V první části hodiny se žáci dozví pár slov o autorovi, pár slov o dílech, zejména určených pro mládež – ať už intencionálně či nikoliv. Hlouběji se zaměříme na Devatero pohádek. Pracovat budeme s pohádkou O princezně Solimánské. Budeme pracovat nejen s textem, ale i se záznamem zvukové nahrávky této pohádky. Nejdříve žáci s učitelem společně typologicky zařadí pohádku a následně s ní budou pracovat. Učitel pustí pětiminutovou ukázku a žáci budou mít za úkol zaznamenat postavy, které se v pohádce objeví. Dalším úkolem bude, aby žáci pohádkové postavy charakterizovali. V poslední části hodiny své charakteristiky žáci dokáží na konkrétním textu pohádky.

 

Pomůcky:

 • Devatero pohádek
 • Zvuková nahrávka Lotrando a Zubejda

 

PŘÍPRAVA 1

Téma hodiny: Karel Čapek a jeho dílo (s důrazem na literaturu pro děti a mládež).

1) Motivační část hodiny – křížovka (pojmy z českého jazyka) – 5 min.

 

 1. Slovní druh, který stojí před podstatnými jmény
 1. Zapsaná myšlenka
 2. Mluvnická kategorie jmen
 3. Vzor rodu středního
 4. Tvrdé Y
 5. Kategorie sloves
 6. Tvrdý vzor přídavných jmen
 7. Slovní druh, spojuje věty, slova
 8. Vzor rodu ženského
 9. Slovní druh vyjadřující počet

 

 

 .

P Ř Í V L A S T E K        

2.

            V Ě T A        

3.

                  R O D    

4.

            M O Ř E        

5.

          Y P S I L O N    

6.

                  Č A S    

7.

              M L A D Ý    

8.

                S P O J K Y

9.

                Ž E N A    

10.

      Č Í S L O V K A      

 

2) O autorovi – 5 min.

 

KAREL ČAPEK

(1890 – 1938)

Karel Čapek pocházel z východních Čech, toto prostředí se promítlo do většiny  jeho knížek. Nejinak tomu bylo i u jeho první knih povídek pro děti. – Krakonošova zahrada. Kniha  Devatero pohádek nás přímo provází východními Čechami a Českým rájem. Další díla pro děti a mládež: O pejskovi a kočičce.

3) Poslechněte si zvukovou ukázku pohádky Lotrando a Zubejda (O princezně solimánské)    a pokuste se zaznamenat postavy, které se v pohádce vyskytují. – 5 min.

4) Vyberte si alespoň tři postavy, které jste vypsali a pokuste se je charakterizovat – napište jejich vlastnosti, co dělají, jak se chovají apod. – 15 min.

5) Pokuste se vaše charakteristiky dokázat na konkrétní ukázce v textu

     – Pracujeme s pohádkou O princezně solimánské, kterou mají žáci před sebou – 10 min.

 6) Může následovat rozhovor na téma žáci a jejich oblíbené pohádky – podle času. – 5 min.

 

2. HODINA LITERÁRNÍ VÝCHOVY

Ve druhé hodině literární výchovy již budeme vycházet ze základní znalosti Čapkových děl, a tedy i divadelních her a na tomto základě hodinu postavíme.

Téma hodiny – divadlo – se děti dozví z tajenky křížovky, která na ně čeká na začátku hodiny. Legendou křížovky opět budou pojmy z gramatiky českého jazyka.

Vlastní hodina bude spíše praktická, avšak menší základ teorie žáci pro zdar práce na konci hodiny dostat musí. Avšak v žádném případě se nebude jednat o čistě výkladovou hodinu, neboť veškerou látku bude učitel odkrývat a odhalovat společně s žáky. A to ať už formou řízeného rozhovoru nebo vhodně položených doplňovacích otázek.  Žáci si takto sami definují pojmy z teorie dramatu a učivo, které se budou učit pro ně bude více srozumitelné.

Tato teoretičtější, zdůrazňuji, že ne přímo teoretická část hodiny, nebude trvat příliš dlouho, odhaduji tak na deset minut. Zbývající čas bude věnován praktickým věcem. Teoretickou částí si učitel připraví půdu pro vlastní práci – zápis divadelní hry.

Žáci se v první části hodiny dozví, jakým způsobem se tvoří divadelní scénář a jejich úkolem bude takový krátký scénář vytvořit. Nápomocný jim bude jistě i vybraný text, neboť Čapkovy pohádky jsou jistě notoricky známé a oblíbené a inspirací jistě bude i jejich zfilmování. Ve zbývajícím čase hodiny si žáci rozdělí výše zmíněné role pracovníků divadla (herci, režisér, dramaturg, osvětlovač, kulisák…) a pokusí se nějakým způsobem připravit úryvek, který sepsali jako scénář, k sehrání; někteří žáci budou mít za úkol načrtnout kulisy, režisér bude řídit herce, hudebníci mohou připravit scénickou hudbu. Ukázka by mohla být prezentována v další hodině literární výchovy jako motivační složka hodiny.

 

Pomůcky:

 • Devatero pohádek

 

Příprava 2.

Téma hodiny: Drama.

1)      Motivace – křížovka – 5 min.

1.         p o d m ě t    
 2.       d o p i s        
3. d o k o n a v ý        
4. s l o v e s a          
5.         j e d n o t n é
6.         b í l á        
7.     s y n o n y m u m  

 

1. Přísudek a …

2. Slohový útvar

3. Vid sloves

4. Slovní druh vyjadřující děj

5. Číslo

6. Antonymum ke slovu černá

7. Slovo podobného významu

 

2) Otázka – co je divadlo – místo, kde se hrají divadelní hry – 3 min.

 • jmenujte nejznámější česká divadla

 

3) Co je drama? – 5 min.

 • literární útvar, určený pro jevištní provedení
 • základní složkou je řeč – tedy ne text
 • monolog, dialog

 Jmenujte své nejoblíbenější divadelní hry

 

4) Formy dramatu – jmenujte nejznámější formy divadelní hry – 5 min.

činohra – tragedie, komedie

opera, opereta, muzikál, melodram, loutková hra

 

5) Kolem divadla se točí spoustu osob – jmenujte: – 10 min.

 • režisér – vytváří základní představu o hře, řídí zkoušku
 • dramaturg – vytváří program na divadelní sezónu
 • dramatik – autor hry
 • nápověda, osvětlovač, kostymérka, maskér, kapela

 

6) Divadelní hra se zapisuje do scénáře – obsahuje: – 5 min.

 • postavy, obrazy, scény, výstupy
 • dialogy, monology
 • scénické poznámky – kurzívou napsané poznámky u jednotlivých postav – pohyb a mimik postavy na jevišti

7) Práce s textem – Případ s Havlovickým vodníkem – zápis divadelní hry – 12 min.

    

Rozbor textu:

 • postavy – Havlovický vodník, doktor, vypravěč
 • scéna – ordinace lékaře
 • doba

 

Zápis divadelní hry:

Scénář – žáci mají za úkol zapsat scénář z ukázky pohádky o havlovickém vodníkovi. Pochopitelně je potřeba vedení učitele v této činnosti.

 

Vypravěč: Jednou na podzim k úpickému doktorovi přišel do ordinace děda.

Vodník: Ách, kých, hepčíí, pšš, hepčí, ehm, pane dochtor, já jsem chyt ňákou náchladu nebo     nádchu; mně tuhle pšká a tadyhle píchá, v kříži mě bolí, v kloubech mne loupe, kašel mám, div se nestrhám, a rýmu jako trám; tak bych prosil o nějaké užívání.

Doktor: vyšetřuje pacienta

              Vy se musíte držet hodně v teple a v suchu, rozumíte?

Vodník: Rozumím, ale s tím suchem a teplem to, mladý pane, asi nepude.

Doktor: Proč by to nešlo?

Vodník: Inu, protože já jsem havlovický vodník, pane dochtor. Jakpak já si mám udělat ve vodě teplo a sucho a teplo? Dyť já si i nos musím utírat hladinou vodní, ve vodě spím a vodou se přikrejvám; až teď k stáru jsem si dal do postele měkkou vodu místo tvrdé, aby se mi měkčeji leželo. Ale s tím suchem a teplem, to bude těžká věc, že jo.

Doktor: Nic naplad, dědečku, v té studené voděse vám to revma jen pohorší. To víte, staré kosti chtějí teplo. Jak vy jste vlastně stár, pane hastrmane?

Vodník: A jej, pane dochtor, já jsem tady ještě z pohanských dob – to bude ňákých tisíc let    a možná ještě víc. Jo, to jsou léta (vzdyche).

Doktor: Tak vidíte, v tom věku, dědo, se musíte držet u kamen. (zarazí se a vykřikne) Počkat, já mám nápad! Slyšel jste někdy o horkých plamenech?

Vodník: Slyšel, to jsem slyšel. (pokyvuje hlavou) Ale tady žádné nejsou.

Doktor: Tady ne, ale jsou v   Teplicích a v Piešťanech a ledaskde jinde, jenže jsou hluboko pod zemí. A ty horké prameny, abyste věděl, jsou hluboko pod zemí. A ty horské prameny, abyste věděl, jsou stvořeny právě pro staré a revmatické vodníky. Vy se jednoduše v takovém horkém zřídle usadíte jakožto hastrman horkovodní a budete si při tom kurýrovat revma.

Vodník: Hm, hm (pokyvuje rozpačitě hlavou), a co vlastně takový horkovodní hastrman má na práci?

Doktor: Moc ne, jen musí pořád z nitra země táhnout  tu horkou vodu nahoru, aby nevychladla. A přebytek té teplé vody pouští na povrch země. To je všecko.

Vodník: To by šlo. Tak to já se po nějakém takovém horkém prameni poohlídnu. Mockrát děkuji, pane dochtor. (belhá se z ordinace)

 

3. HODINA LITERÁRNÍ VÝCHOVY

V úvodu třetí hodiny literární výchovy se vrátíme k té předchozí, neboť jako motivační složkou této hodiny použijeme zápis scénáře z hodiny minulé a žáci se pokusí pod vedením učitele sehrát ukázku O Havlovickém vodníkovi.

Tématem třetí hodiny literární výchovy bude postava v díle Karla Čapka. Známe už většinu Čapkových textů, takže bez problémů můžeme pracovat s postavou. Nejdříve je potřeba vypsat všechny postavy. Žáci si vzpomenou na texty, které během projektu probírali a se kterými pracovali a jejich úkolem je vypsat všechny postavy, na které si vzpomenou. Tato hodina bude v podstatě praktická, pracovat v ní budou stále žáci.

Postavy, které žáci ve spolupráci s učitelem dají dohromady, je třeba rozdělit. Nejdříve učitel nechá žáky, aby se pokusili postavy rozdělit podle svých kriterií. Tuto činnost je potřeba usměrnit, a proto se žáci společně s učitelem doberou ke stejné stratifikaci: 1) postavy lidské – skutečné, 2) postavy lidské nadpřirozené, 3) postavy zvířecí.

Žáci budou dále pracovat nejen s postavami, ale budou se snažit zkomponovat celé příběhy. Postavy již žáci dokáží charakterizovat a popsat. Jejich úkolem v další části hodiny bude sestavit příběh, ve kterém žáci mohou použít příběhy z děl Karla Čapka i jiné, ale  důležité je, aby se v žákovských pracích objevovaly postavy, se kterými celý projekt pracuje.

V každé práci je třeba žáky namotivovat. V této literárně tvořivé činnosti jistě bude   motivací a hnacím motorem fakt, že nejlepší práce, řekněme, že jich bude deset, budou uveřejněny na školní nástěnce, která slouží podobným účelům a mimo to bude tato akce vyhodnocena jako soutěž s vedlejší třídou.

 

Pomůcky:

 • Devatero pohádek

 

Příprava 3.

Téma hodiny: Postava v díle Karla Čapka

 

1) Motivační část hodiny – sehrát divadelní kus – úryvek z pohádky Případ s Havlovickým  vodníkem. – 10 min.

2) Rozbor divadelního kusu – pochvala, nedostatky…

3) Postava – vypište všechny postavy z čapkových knih, o kterých jsme mluvili a na které si vzpomenete. – 5 min.

4) Pokuste se vaše postavy rozdělit do několika skupin. – 5 min.

5) Společně si postavy rozdělíme na:  – 5 min.

 • lidské skutečné
 • lidské nadpřirozené
 • zvířecí

 

6) Už jsme zkoušeli napsat divadelní hru, teď si vyzkoušíme napsat pohádkový příběh. Vaším úkolem bude napsat pohádku, ve které budou vystupovat postavy z knížek Karla Čapka.  Dvacet nejlepších prací bude vystaveno a mimo to vyhlašujeme soutěž s vedlejší třídou  o nejlepší pohádku. – 15 min.

Autor: Václav VíškaZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.