Pro 02

A. S námahou otevřel oči a viděl, jak jeden voják láme desátníkovi bedničku a kousky dřeva nakládá do kamen.

 1. Slovní druhy: jak, s, námahou, jeden. Určete u těchto slov, zda jsou ohebná a pokud ano, určete všechny kategorie.
 2. Najděte ve větě přídavné jméno přivlastňovací.
 3. Napište 7.p. č. mn. slova oči.
 4. Nahraď výraz s námahou synonymy (3).
 5. Najděte slovo pomnožné.

B. Tanker, který převážel ropu do Portugalska, najel na mělčinu. Záchranné týmy, které se na akci podílely, byly jistě ve svých zemích dlouho opěvovány za svou statečnost.

 1. Ve slově  na mělčinu určete mluvnické kategorie.
 2. Ve slově podílely určete mluvnické kategorie.
 3. Určete antonyma a synonyma ke slovům: ropné, normálnímu, opěvovány, velmi.
 4. Vypište z textu první tři zájmena a určete u nich číslo.
 5. Najděte v textu přídavné jméno tvrdé.

 

C. Ale povinnost spisovatelská velí, abych provodil svého hrdinu do strašného konce jeho dobrodružství a doplnil tou šerednou črtou obraz dávné doby, v níž k skvělým zářím družily se i temnější stíny.

 1. Určit větné členy: stíny, tou, hrdinu.
 2. Synonymum ke slovu šerednou.
 3. Určete mluvnické kategorie (do) konce.
 4. Určete vzor slova (k) zářím.
 5. Najděte přívlastky neshodné.

 

D. Dyť  já si i nos musím utírat hladinou vodní, ve vodě spím a vodou se přikrejvám, až teď k stáru jsem si dal do postele měkkou vodu místo tvrdé, aby se mi měkčeji leželo.

 1. V 1. větě urči větné členy.
 2. Ve 4. větě urči slovní druhy.
 3. Vytvořit antonymum ke slovu utírat.
 4. Kategorie u slov – nos, spím.
 5. Utvoř 2. osobu, mn. č., podmiň. zp. minulého od slova utírat.

 

E. Jeden prázdninový týden jsme strávili v lesích, ale Petrovi jsme se brzičko zprotivili, a tak se vrátil do města. Kdyby jen věděl, o jaké zážitky se připravil, rozzlobil by se ještě víc, ale na sebe.

 1. Určete větné členy v první větě prvního souvětí.
 2. Určete základní skladební dvojici ve větě: ale Petrovi
 3. Odůvodněte pravopis ve slově brzičko.
 4. Mluvnické kategorie: prázdninový, v lesích, rozzlobil.
 5. Určete vid: věděl, připravil, strávili.

 

F. Robinson s Pátkem podnikli plavbu kolem ostrova. za této plavby byl Robinson Pátkem přímo nadšen, když viděl, s jakou obratností dovede tuto plachetnici řídit.

 1. Určete větné členy ve větě „Robinson s Pátkem podnikli …“
 2. Vytvoř větu, ve které bude předložka kolem podstatným jménem.
 3. U slovesa kotvila urči třídu a vzor.
 4. Podst.jm. obratnost dej do 3.p.mn.č. a 7.p.mn.č.
 5. Mluvnické kategorie slova nastalo.

G. Sotva však vyrazili na další pouť, uviděli skupinu větrných mlýnů, které napřahovaly svá ramena k nebi jako nestvůrné bytosti.

 1. Utvořte synonyma ke slovům: napřahovali, k nebi.
 2. Slovo vyrazit užijte ve větě v jiném významu.
 3. Určete vid u slovesa napřahovali.
 4. Napište 6.pád, množného čísla od slova rameno.
 5. Podle kterého vzoru se skloňuje slovo pouť?

H. Celovečerní autorský film režiséra Bohdana Slámy na plátno převedl hrdiny zasazené v autentickém prostředí.

 1. Vyznačte větné členy.
 2. Napište antonyma ke slovům: hrdiny, autentické.
 3. Určete všechny kategorie u slovního na plátno.
 4. Určete vid od slovesa předvedl, napište k němu vidovou dvojici.
 5. Napište všechny možnosti rozkazovacího způsobu u slovesa předvedl.

 

Ch. Kolemjdoucí občané se mohou posadit na lavičky.

 1. Určete větné členy ve větě.
 2. Vyberte sloveso, které bude odpovídat záznamu: 1. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací minulý, rod činný, vid nedokonavý, třída 4., vzor prosí.
 3. Rozhodněte, jakým slovním druhem může být slovo kolem, dokažte větami.
 4. Vepište do věty zájmeno : Dej …… , prosím, pero, je určeno pro …… .
 5. Jaký význam je mezi slovy palička (na maso) a palička (žhářka).

I. V dobré víře, ale přesto nešťastně pozměnil prezident Spojených států George Bush zahajovací formuli zimních olympijských her.

 1. Vypište přísudky.
 2. Napište synonyma ke slovu prezident (3).
 3. Napište antonyma ke slovům: pozměnil, zimních, víře.
 4. Napište všechny kategorie slova pozměnil.
 5. Slovo prezident napište ve tvaru lokálu plurálu.

Autor: Václav VíškaZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.