Led 05

Adresa: Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov

Webové stránky: http://www.broumov-mesto.cz

 

Poslání:

 • ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

 

Poskytované služby:

 • poskytování preventivní a poradenské činnosti,
 • zastupování nezletilých dětí u soudních jednání v postavení kolizního opatrovníka,
 • zajišťování náhradní rodinné péče,
 • poskytování služeb kurátora pro mládež a rozhodování o výchovných opatřeních,
 • podávání návrhů soudu (osvojení dítěte, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, nařízení ústavní výchovy, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,…),
 • zajišťování neodkladné péče nezletilým dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku,
 • výkon funkce opatrovníka a poručníka.

 

Cílová skupina – děti od narození do 18 let:

 • děti, jejichž rodiče zemřeli nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 • děti, jejichž rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 • děti, které byly svěřené do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 • děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zejm. zanedbávají školní docházku, nepracují, mají nedostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, nebo jde-li o děti mladší 15 let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití),
 • děti, které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu,
 • děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
 • děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízení trvá déle než 6 měsíců,
 • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
 • děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, příp. jiných osob odpovědných za jejich výchovu.

Autor: Martin Vondrák