Led 06

Adresa: Kostelecké Horky 57, 517 41  Kostelec nad Orlicí

Webové stránky: www.nadorlici.cz

 

Poslání:

 • poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Místní akční skupiny Nad Orlicí, tj. zejména území obcí v regionu kolem Tiché, Divoké a Spojené Orlice (volně regiony Třebechovicka, Týnišťska, Kostelecka a Choceňska),
 • obnova a rozvoj života venkova a rozvoj místního partnerství veřejnoprávního, podnikatelského a občanského sektoru,
 • příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, šetrné venkovské turistiky, rozvoje multifunkčního zemědělství, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu,
 • propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky, výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, osvětová činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních akcí.

 

Poskytované služby:

 • vyhlašování výzev, hodnocení a výběr předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje regionu,
 • evidence a monitorování realizace schválených projektů,
 • podpora při zpracování projektů a žádostí (krajské granty, Program rozvoje venkova, nadace…),
 • podpora a služby vedení projektů,
 • poradenství s výběrem dodavatelů při použití veřejných prostředků,
 • poradenství pro neziskové organizace – založení, procesy,
 • zapojování veřejnosti do plánování veřejných prostranství, změn veřejných prostor,
 • budování naučných stezek,expozic – interpretace kulturního a přírodního dědictví,
 • organizace seminářů a vzdělávacích akcí na témata rozvoje venkova,
 • pronájem a půjčování věcí movitých a nemovitých,
 • reklamní a propagační činnost, marketingové služby, technická pomoc,
 • nákup a prodej produktů, které jsou výsledkem projektů naplňujících obecně prospěšné cíle.

 

Cílová skupina:

 • veškeré venkovské subjekty z území MAS usilující o rozvoj regionu (fyzické i právnické osoby, NNO, obce, podnikatelé, soukromí hospodáři, spolky atd.)

Autor: Martin Vondrák