Led 01

Adresa: Erno Košťála 1015, 530 12 Pardubice

Webové stránky: http://www.mostdozivota.org/

Poslání:

Posláním denního centra Most do života je podpora a pomoc lidem s mentálním postižením tak, aby se jejich život co nejvíce přiblížil životu jejich vrstevníků ve většinové společnosti.

Poskytované služby:

 • Obecné cíle poskytovaných služeb:
  • všestranné rozvíjení a aktivizace osobnosti člověka s mentálním postižením, respektující zájmy, individuální potřeby a preference uživatele služby,
  • posilování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů získáváním zkušeností a trénováním sociálních dovedností,
  • zachování a další rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků každého uživatele služeb, dle jeho individuálních schopností, požadavků a potřeb,
  • zapojování do společnosti prostřednictvím aktivit a programů realizovaných mimo denní centrum,
  • začleňování do chráněného, podporovaného bydlení dle individuálních schopností uživatelů a zájmu rodinných příslušníků.
 • Konkrétní cíle poskytovaných služeb:
  • získání a posilování dovedností týkajících se sebeobsluhy, péče o vlastní osobu a péče o domácnost,
  • zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
  • posilování schopností a praktických dovedností v oblasti sebeobsluhy v souvislosti se samostatným bydlením,
  • posilování schopnosti samostatného rozhodování a jednání, užití vědomostí v praktickém životě, posilování sebevědomí, sebevyjádření a seberealizace,
  • rozvíjení komunikačních dovedností a schopností jednat s lidmi mimo chráněné prostředí, orientovat se ve společnosti,
  • aktivizace a rozvíjení osobnosti se zaměřením na smysluplné trávení volného času, učení se novým dovednostem, poznání nových zážitků.
 • Poskytované služby jsou:
  • založené na individuálním přístupu ke každému uživateli,
  • maximálně přizpůsobené potřebám, schopnostem a dovednostem uživatelů na základě společně stanoveného osobního plánu rozvoje uživatele služeb,
  • založené na vzájemné spolupráci uživatele, jeho rodinných příslušníků a poskytovatele,
  • založené na otevřeném řešení připomínek ze strany poskytovatele, uživatele i jeho rodinných příslušníků,
  • garantované odborností personálu,
  • opírající se o princip mlčenlivosti,
  • v souladu s respektem k soukromí uživatelů.
  • Denní centrum Most do života poskytuje služby v pracovní dny v čase 6:30 hod. – 16:00 hod. po celý kalendářní rok.

Cílová skupina:

 • dospělí lidé s mentálním postižením (bez závažnějšího tělesného postižení), kteří mají takové předpoklady, schopnosti a dovednosti, které umožňují účast na každodenních aktivitách Denního centra Most do života.

Autor: Martin Vondrák