Bře 12

Adresa: Husova 1119, 53003 Pardubice 3

Webové stránky: http://www.darjav.webgarden.cz

Poslání:

 • pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a metod sociální práce snižovat míru sociálního vyloučení dětí a mládež,
 • nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času,
 • pomáhat dětem a mládeži při řešení jejich obtížných životních situací,
 • přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež,
 • rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání,
 • zvyšovat zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové činnosti v zařízení i mimo něj,
 • spolupracovat s dalšími subjekty a tím podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin.

 

Poskytované služby:

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarných, hudebních a pohybových činností, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,
 • pracovně výchovná činnost s dětmi,  rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovních aktivit (kroužky),
 • nácvik a upevňování sociálních schopností a dovedností,
 • poskytování podmínek pro přiměřené vzdělávání (vzdělávací programy a přípravy do školy),
 • výchovně-preventivní semináře a besedy, osvětové činnosti formou otevřených diskuzí či debat (předcházení a snižování sociálních a zdravotních rizik),
 • nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékání, manipulace s pomůckami (včetně jejich prohlubování a upevňování),
 • posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,
 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, pomoc při prosazování práv a zájmů,
 • podávání informací o styku s potřebnými institucemi,
 • činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při vyřizování běžných životních událostí, doprovázení a asistenční služby, zprostředkování kontaktů na jiné typy sociálních zařízení, pomoc s kontakty s vrstevníky, rodinou či blízkými příbuznými,
 • podpora při činnostech podporujících sociální začleňování osob (příprava na povolání, hledání pracovního uplatnění, rekvalifikační a motivační kurzy).

Cílová skupina:

 • děti a mládež ve věku 7 – 26 let z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí romské lokality, ze sociálních důvodů izolované od okolní společnosti

Autor: Martin Vondrák