Led 05

Adresa: Třída Soukenická 13, 550 01 Broumov

Webové stránky: http://www.romodrom.cz

Poslání:

  • terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
  • cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života,
  • služba může být poskytována anonymně.

 

Poskytované služby:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poskytování služeb v oblasti bydlení, dluhů a exekucí, sociálních dávek a dávek hmotné nouze, hospodaření a hygieny, výchovy a podpory vzdělávání, pomoc při jednání s úřady a institucemi).

 

Cílová skupina:

  • osoby ohroženým sociálním vyloučením (problémové skupiny osob, uživatelé návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené osoby).

 

Autor: Martin Vondrák