O projektu

Název: Inovace studijních oborů na PdF UHK

Realizace:  01.02.2012 – 31.01.2015

Hlavním obecným cílem projektu bylo zkvalitnění edukačního procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání budoucích pedagogů.  V podmínkách pracovišť, která se do projektu zapojila, to znamenalo:

  • revidovat strukturu předmětů či celých studijních oborů a realizovat potřebné změny,
  • inovovat studijní opory, metody a formy výuky tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům  na kvalitní absolventy uplatnitelné na trhu práce (získání dovedností při práci s moderními metodami a didaktickými prostředky v rámci předmětů, podpora motivace ke studiu a k povolání učitele, kvalitnější příprava v rámci komunikace s praxí a možnost studovat teoretické předměty v anglickém jazyce a formou e-learningu);
  • vytvořit nabídku možnosti absolvovat studium v anglickém jazyce a do inovací zapojit zahraniční odborníky a odborníky z praxe;
  • podpořit přenos teoretických poznatků do praxe a posílit kontakt studentů s pedagogickým terénem;
  • sledovat a vyhodnocovat zaměstnatelnost absolventů, a to jak z pohledu ÚP, tak jednotlivých zaměstnavatelů, kterými jsou především školy a výchovná zařízení;
  • zvýšit odborné kompetence akademických pracovníků (zejména v oblasti využívání výpočetní techniky a multimedií, jazykové připravenosti a tzv. měkkých dovedností, které napomohou ke zvýšení kvality realizované výuky.

Tyto cíle byly realizovány v rámci 9 klíčových aktivit, na nichž se podílelo 129 pracovníků 6 pracovišť a 2 fakult, kteří se společně zavázali vytvořit:

  • 102 studijních materiálů v ČJ a AJ s e-learningovými podporami v prostředí Moodle,
  • 8 kurzů ke zvýšení profesních kompetencí akademických pracovníků,
  • podpořit  6285 studentů cílové skupiny a 276 akademických pracovníků.

O tom, jak se tyto cíle dařilo naplnit, se můžete dočíst na vertikální liště v rámci jednotlivých klíčových aktivit. Veškeré výstupy jsou zároveň umístěny ve formátu pdf ke stažení v sekci Projektové výstupy na horizontální liště.